Lo ảnh hưởng từ Trung Quốc, Google, Samsung, Cisco muốn Mỹ nghiên cứu mạng 5G

0979451932